Cirkulär ekonomi skulle öka EU: s konkurrenskraft och ge bättre samhällsresultat

Cirkulär ekonomi skulle öka EU: s konkurrenskraft och ge bättre samhällsresultat, visar en ny studie som Ellen MacArthur Foundation släppt. Rapporten ger EU:s beslutsfattare tydligt ekonomiskt underlag för att ta beslut i frågan om hur vi smidigast övergår till en cirkulär ekonomi.

”EU:s nuvarande linjära tillväxtmodell är starkt beroende av ändliga resurser, utsätter ekonomin för resursvolatilitet, begränsade produktivitetsvinster, och tillåter en enorm värdeförlust genom avfall.

Forskning framtagen av Ellen MacArthur Foundation har kvantifierat tydliga ekonomiska fördelar med en övergång till en cirkulär ekonomi som syftar till att behålla produkter, komponenter och material i sitt högsta värde hela tiden. Denna senaste forskningsrapport ”Growth within – A circular economy vision for a competitive Europe” presenterar för första gången en vision om hur cirkulär ekonomi kunde se ut för tre av Europas mest resurskrävande grundläggande behov: mat, mobilitet och den byggda miljön, som tillsammans står för 60% av kostnaderna för hushållen.

Rapporten bekräftar att den nuvarande linjära banan, även om teknisk disruption kommer att innebära fördelar, så är de potentiella vinsterna för tillväxt, hushållens inkomster och miljön mycket större med en cirkulär modell. De viktigaste resultaten för Europa inkluderar:

• En cirkulär ekonomi kan leda till generella fördelar om 1800000000000 € till år 2030, eller två gånger fördelen sett på nuvarande utvecklingsväg (0900000000000 €).
• Genom att anta cirkulära ekonomiska principer, kan EU dra nytta av den tekniska revolutionen och öka den genomsnittliga disponibla inkomsten för EU-hushåll med € 3000, eller 11% högre än den nuvarande utvecklingsvägen.
• Detta skulle ytterligare leda till en BNP-ökning med 11% fram till 2030 jämfört med i dag, jämfört med 4% i den aktuella utvecklingsvägen.
• Den cirkulära modellen skulle också gynna hushållen på andra sätt. Till exempel, jämfört med nuvarande utvecklingsväg, skulle kostnaden för tiden förlorade mot överbelastning minska med 16% fram till 2030, och nästan 60% fram till 2050.
• Koldioxidutsläppen skulle halveras 2030, jämfört med dagens nivåer (48% minskning av koldioxidutsläppen med 2030 över tre grundläggande behov studeras, eller 83% år 2050)
• Primära materialförbrukning mäts med bil och byggmaterial, fastigheter mark, konstgödsel, bekämpningsmedel, jordbruks vattenanvändning, bränslen och icke-förnybar el skulle kunna släppa ut 32% fram till 2030 och 53% fram till 2050, jämfört med dagens.
• 65 granskade akademiska uppsatser tyder på att ”befintliga studier pekar på de positiva sysselsättningseffekter som förekommer i det fall att cirkulär ekonomi genomförs.

Rapportens slutsatser är lägliga: eftersom Europeiska kommissionen betänker sin cirkulär ekonomi-strategi och samråder med berörda parter för att utveckla ett cirkulär ekonomi-paket i slutet av året, ger ”Growth within” en faktabas för att informera om de val som måste göras.”

(Direktöversättning av nedan länkade inlägg på Ellen MacArthur Foundations webbplats den 25 juni 2015.)

Growth Within: A circular economy vision for a competitive Europe

Infographic