Stärk ditt företags konkurrenskraft – Utbilda dig inom cirkulär ekonomi!

Vi lever i en tid där vi står på tröskeln till den cirkulära ekonomin, det råder inget tvivel om det längre. Vi behöver ställa om till en ekonomi som befinner sig inom planetens hållbara gränsvärden, som garanterar välstånd och en fortsatt god livskvalité här på jorden.

Cirkulär ekonomi har seglat upp som en konkret tankemodell som skapar det samhälle som vi behöver. Cirkulär ekonomi är numera mer än ett buzz-word. Tänk på när dotcom-eran drog igång, då kunde få förstå ”nyttan” med internet, numera låter ingen tvekan om att det finns stora affärsmöjligheter på internet. Om 10 år kommer ingen längre att ifrågasätta cirkulär ekonomi och det är därför hög tid att Sverige också hoppar på tåget – innan det gått förbi oss.

EU är tydliga kring att vi måste minska avfallsmängderna och det kommer att bli strängare lagar kring detta framöver. Att gå mot en cirkulär ekonomi är därför ett konkret sätt att anta den utmaningen. Det är viktigt att företagen i Sverige känner till fördelarna med en cirkulär ekonomi så att de om de har möjlighet att så snart som möjligt påbörja arbetet med att ”ställa om” sin affärsmodell till en cirkulär sådan.

Det är också så att EU och Sverige har lagstiftat om att större bolag ska hållbarhetsredovisa, då spelar affärsmodellen en stor roll. Att ha en mer cirkulär affärsmodell kommer att värderas högre än en traditionell modell som bidrag till ett fortsatt ”slit och släng”-samhälle.

EU-kommissionen har också (den 2 dec 2015) antagit ett ambitiöst nytt lagstiftningspaket om cirkulär ekonomi för att stimulera Europas övergång till en cirkulär ekonomi, vilket kommer att öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.

Här har jag samlat några länkar kring cirkulär ekonomi:
svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Process/Metoder/Cirkular-ekonomi/
svenskbyggtidning.se/cirkular-ekonomi-nya-sattet-att-gora-hallbara-affarer/
www.ellenmacarthurfoundation.org
ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept
foretagande.se/foretagsekonomi-rad/vad-ar-cirkular-ekonomi

EU-lagstiftning för en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi
”EU-kommissionen har (den 2 dec 2015) antagit ett ambitiöst nytt lagstiftningspaket om cirkulär ekonomi för att stimulera Europas övergång till en cirkulär ekonomi, vilket kommer att öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. De föreslagna åtgärderna kommer bidra till att ”sluta kretsloppet” i produkters livscykel genom ökad materialåtervinning och återanvändning, vilket ger fördelar för både miljön och ekonomin. Förslagen kommer att optimera värdet och användningen av råvaror, produkter och avfall, främja energibesparingar och minska utsläppen av växthusgaser. Förslaget omfattar produkternas hela livscykel från tillverkning och konsumtion till avfallshantering och marknaden för returråvaror. Denna övergång kommer att stödjas ekonomiskt genom finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, 650 miljoner euro från Horisont 2020 (EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation) samt 5,5 miljarder euro från strukturfonderna för avfallshantering och investeringar i den cirkulära ekonomin på nationell nivå.
De viktigaste delarna i det reviderade lagstiftningspaketet är följande:
• Ett gemensamt EU-mål om att 65 % av allt kommunalt avfall ska materialåtervinnas senast 2030.
• Ett gemensamt EU-mål om att 75 % av allt förpackningsavfall ska materialåtervinnas senast 2030.
• Ett bindande mål om att minska deponeringen till högst 10 % av allt avfall senast 2030.
• Ett förbud mot deponering av separat insamlat avfall.
• Främjande av ekonomiska instrument för att motverka deponering.
• Förenklade och förbättrade definitioner och harmoniserade metoder för beräkning av återvinningsgrader i hela EU.
• Konkreta åtgärder för att främja återanvändning och stimulera industriell symbios – att en industris biprodukt används som råvara för en annan industri.
• Ekonomiska incitament för tillverkarna att erbjuda miljövänligare produkter på marknaden och främja återvinning och materialåtervinning (t.ex. av förpackningar, batterier, elektrisk och elektronisk utrustning, fordon).”

europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_sv.htm
europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_en.htm
sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2015/dec/Sidor/EU-f%C3%B6rslag-f%C3%B6r-cirkul%C3%A4r-ekonomi.aspx
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_en.htm
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm

Ny lag om hållbarhetsredovisning
Sverige har bestämt sig för att implementera EU:s direktiv om en ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning. Från och med 1 juli 2016 träder lagen i kraft (Ds 2014:45) och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Därefter ska alla stora bolag i Sverige upprätta en hållbarhetsrapport. Stora företag definieras här som bolag som de senaste två räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:
• Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250.
• Företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor.
• Företagets redovisade nettoomsättning ¬uppgår till mer än 350 miljoner kronor
http://byggindustrin.se/blogg/eu-infor-obligatorisk-hallbarhetsredovisning-21847#

Jag erbjuder företag en temadag om cirkulär ekonomi – att delta stärker Sveriges konkurrenskraft och skapar en bättre möjlighet att framtidssäkra våra Svenska företag. I bästa fall föds även nya idéer som kan ge nya koncept, arbetstillfällen eller företag.

Varmt välkommen att kontakta mig för att boka in en föreläsning eller workshop kring cirkulär ekonomi.
info@inspirationsbyran.se

/Carina Sundqvist
Cirkulär ekonomi – Föreläsning med workshop